Fotobook DUMMIES Day Publish O 
2018

Collective Publication
44 pages, 14.8cm x 21cm, Clip bound, First edition 40 copies
Published by Fotobook DUMMIES Day

Selected Mediums: Taiwan Convenience Store Printing Machine
Limited Edition: Fotobook DUMMIES Day selections and edits

Participants :
Hui-Hsin Chang / Archi Chang / Tzu Ching Lien / Hsu Chiyu / Luke Lim / Wei Hsinyen / Hong YuChen / Han Teng / AUSH / Teikoukei / Eden Lai / Nai Wen Hsu / Amos Chu / Self Chen / Hao-ting Yang / Shauba Chang / Lin Chiawen / Liu Chao-tze / Lin Junye / Etang Chen / Toxic Weed / YoyYay / Why Z Clan / Tsao Chun